RCUK launches call for evidence in Open Access Review

From RCUK: Research Councils UK (RCUK) has today, 17 July 2014, launched the call for evidence for the 2014 review of the implementation of the RCUK policy on Open Access.

The independent review focuses on implementation of the RCUK Open Access policy to try and understand the effectiveness of the policy and its impact on universities, research organisations, researchers and publishers, amongst others.

Professor Sir Robert Burgess, Chair of the Independent Review Panel, commented: “This is an open call and the review panel will be interested to hear from individuals, institutions and organisations alike where there is evidence of how the implementation of the RCUK Policy on Open Access is having an impact. Although we recognise that this review is taking place early in the policy’s implementation period, it is a good opportunity to take stock and we hope that as much evidence as possible is put forward to the review.”

Further details on the call can be found on the RCUK Website. The deadline for submissions is 12th September 2014.

It is expected that the panel will report their interim findings to RCUK Executive Group by the end of 2014 with a full report expected in the first part of 2015.

An Claidheamh Soluis : Cardiff Free Library and the Irish revival

Originally posted on Special Collections and Archives (SCOLAR) Casgliadau Arbennig ac Archifau:

claideam1 

Among publications which were in the old Cardiff Free Library and have come to light recently are several original issues of An Claidheamh Soluis (“The sword of light”), the weekly newspaper of the Gaelic League. It was established in 1899, and had some distinguished editors – Eoin Mac Neill and Padraig Pearse being the first. Our copies come from the years 1912-1913, so they immediately predate some important years in both Irish and European history.  Many of the contributors and the people who feature in the newspaper went on to take part in the Easter Rising of 1916 and the subsequent events.

Most of the text is in Irish, with some articles and most of the advertisements being in English, and although the copies have suffered a little from the passage of time  they are still mostly in good condition. The newspaper was printed on good quality paper for its time, and is…

View original 221 more words

Repository and Research Support seminar, Swansea University 21st July 2014

To book your place at this event, please email Rebecca r.kelleher@swansea.ac.uk  Please note that some places are still available.

Programme:

Time Topic Speaker
9:30-10:00 Arrival/ tea and coffee  
10:00-10:15 Welcome and introduction to the day Steve Williams, Swansea University
10:15-10:55 Welsh Repository Network, WWI Project, What Next?

 

Lorna Hughes and Jake Henry, National Library of Wales
10:55-11:35 Digital Heritage

 

Glen Robson, National Library of Wales & Sian Williams, Swansea University
11:35 – 11:45 Tea/coffee  
11:45-12:30 The Role of Repositories,

followed by a discussion

 

Andrew Prescott, King’s College London
12:30-13:15 Lunch  
13:15-13:35 REF and Open Access Steve Williams, Swansea University
13:35-14:05 Research Data Amy Staniforth, Aberystwyth University
14:05-14:35 Bibliometrics for repositories and the REF Kate Bradbury, Cardiff University
14:35-14:50 ORCID Alex Roberts and Rebecca Kelleher, Swansea University
14:50-15:05 Tea/coffee  
15:05-15:50 Panel Discussion

Pulling together issues arising from the morning and afternoon sessions

15:50-16:00 Conclusion Steve Williams, Swansea University

University of Wales launch open access Dictionary

Neges ddwyieithog yw hon – Gweler isod ar gyfer y fersiwn Saesneg
This is a bilingual message – Please see below for English version

Yr Athro Dafydd Johnston
Cyfarwyddwr Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru:

Mynediad agored yw un o’r materion pwysicaf ym maes cyhoeddi academaidd ar hyn o bryd. Yr egwyddor hanfodol yw y dylai ymchwil a gyllidir yn gyhoeddus fod ar gael yn rhydd er budd y cyhoedd. Mae hyn yn gosod her i gyhoeddwyr traddodiadol, a bydd unrhyw newid yn gorfod bod yn raddol, gan ddechrau gydag erthyglau mewn cyfnodolion academaidd, y mae’r mwyafrif ohonyn nhw eisoes yn cael eu cyhoeddi ar-lein.
Mae technoleg yn hanfodol ar gyfer darparu mynediad agored, ac mae’n gweithio orau fel ffordd effeithiol o gyrraedd cynulleidfaoedd targed pan gaiff ei defnyddio o ddechrau unrhyw brosiect ymchwil. Fy mhrofiad cyntaf i o’r dull hwn oedd pan fûm i’n arwain prosiect ym Mhrifysgol Abertawe a gynhyrchodd olygiad electronig o farddoniaeth Dafydd ap Gwilym, a lansiwyd yn 2007. Roedd cyhoeddi ar-lein yn caniatáu i ni ddarparu adnodd dwyieithog lle gall y defnyddiwr ddewis rhwng y Gymraeg a’r Saesneg, ac mae’r safle ar gael ar-lein am ddim www.dafyddapgwilym.net
Ers i mi ymuno â Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn Aberystwyth mae mynediad agored wedi datblygu’n fater pwysig yn sgil y cyllid mae’r Ganolfan yn ei ddenu oddi wrth Gynghorau Ymchwil ar gyfer ei phrosiectau tîm. Yr hyn fyddwn ni’n ei wneud yw cynllunio adnoddau digidol o’r dechrau, fel y gwnaethom gyda’r golygiad o waith un o enwau mawr eraill y traddodiad barddol Cymraeg, Guto’r Glyn, a lansiwyd yn www.gutorglyn.net yn 2012. Yn fuan byddwn yn cyhoeddi fersiwn print i’w brynu gan unrhyw un sy’n dymuno cael y farddoniaeth ragorol hon ar ei silffoedd, ond mae holl gynnyrch ein hymchwil ar gael eisoes am ddim ar-lein.
Ymhlith yr adnoddau ar-lein newydd sydd ar y gweill mae testunau a chyfieithiadau o’r holl ddeunydd Cymraeg sy’n ymwneud â seintiau Cymru, cronfa ddata o ddata archeolegol ac ieithyddol allweddol yn gysylltiedig â tharddiad yr ieithoedd Celtaidd, a rhestr o enwau llefydd Cymru. Lyfrgell Genedlaethol Cymru fydd yn cynnal yr holl adnoddau hyn.
Fel canolfan ymchwil arbenigol mae partneriaeth yn hanfodol i’n strategaeth mynediad agored. Drwy dynnu ar arbenigedd sefydliadau partner gallwn sicrhau bod ein gwaith yn cyrraedd y gynulleidfa ehangaf bosibl gan barhau’n gynaliadwy ar yr un pryd. Rydym ni’n ffodus ein bod yn gallu cydweithio gyda’r Llyfrgell Genedlaethol ar y Bywgraffiadur Cymreig, un o amrywiaeth o adnoddau sydd ar gael am ddim ar wefan y Llyfrgell. Bu’r cyfrolau print yn weithiau cyfeiriol hanfodol ers blynyddoedd mawr, ac erbyn hyn gellir chwilio eu cynnwys ar-lein a’u diweddaru’n rheolaidd er mwyn cyfoethogi’r trysor cenedlaethol hwn i’r dyfodol.
Y cynnyrch diweddaraf i’w gynnig gennym ar ffurf mynediad gored yw fersiwn ar-lein Geiriadur Prifysgol Cymru, a lansiwyd heddiw yn y Senedd. Cyfrolau trymion y geiriadur hanesyddol hwn yw un o ogoniannau ysgolheictod Cymraeg, ond mae’r cyfoeth sydd ynddynt bellach ar gael i unrhyw un sydd â chyswllt gwe. Ar ôl derbyn cyllid cyhoeddus ers yn agos i ganrif, mae’n briodol fod y cofnod hwn o’n hetifeddiaeth ieithyddol bellach ar gael am ddim i bobl Cymru a’r byd yn www.geiriadur.ac.uk
 
Cyhoeddwyr yr erthygl hon yn y Western Mail ddydd Iau 26 Mehefin 2014.

http://www.wales.ac.uk/cy/NewsandEvents/Newyddion/CAWCS/University-View-Professor-Dafydd-Johnston.aspx

Professor Dafydd Johnston Director, University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies:
Open access is currently a big issue in academic publishing. The essential principle is that publicly funded research should be made freely available for the benefit of the public. This poses a challenge to traditional publishers, and change can only happen gradually, beginning with articles in academic journals, most of which are already published online.
Technology is crucial for open access provision, and it works best when used from the start of a research project as the most effective way of reaching target audiences. My first experience of this approach was when I led a project based at Swansea University which produced an electronic edition of the poetry of Dafydd ap Gwilym, launched in 2007. Publication online allowed us to provide a bilingual resource in which the user can choose between Welsh and English, and the site is available online free of charge at www.dafyddapgwilym.net
Since I joined the University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies in Aberystwyth open access has become a major concern because of the amount of Research Council funding that the Centre attracts for its team-based projects. Our approach has been to design digital resources from the outset, as we did with the edition of another big name of the Welsh bardic tradition, Guto’r Glyn, launched at www.gutorglyn.net in 2012. We will soon be publishing a print version for purchase by those who wish to have this fine poetry on their shelves, but all the fruits of our research are already freely available.
New online resources in the pipeline include texts and translations of all Welsh-language material relating to the saints of Wales, a database of key archaeological and linguistic data relating to the origins of the Celtic languages, and a gazetteer of Welsh place-names. All these resources will be hosted by the National Library of Wales.
As a specialist research centre partnership is essential to our open access strategy. By drawing on the expertise of partner institutions we can ensure that our work reaches the widest possible audience and remains sustainable. We are fortunate in being able to collaborate with the National Library on the Dictionary of Welsh Biography, one of a range of resources freely accessible on the NLW website. The printed volumes have been essential works of reference for many years, and now their contents can be searched online and regularly updated in order to enhance this national treasure for the future.
Our latest output to be offered in open access is the online version of Geiriadur Prifysgol Cymru, the University of Wales Dictionary, launched today at the Senedd. The weighty tomes of this historical dictionary are one of the glories of Welsh scholarship, but the riches they contain can now be consulted far more easily by anyone with internet access. Having been publicly funded for almost a century it is only right that this record of our linguistic heritage should now be made freely available to the people of Wales and the world at www.geiriadur.ac.uk
This article was published in the Western Mail on Thursday the 26th of June, 2014.

http://www.wales.ac.uk/en/NewsandEvents/News/CAWCS/University-View-Professor-Dafydd-Johnston.aspx

 

Diwrnod Seminar Ystorfeydd Cymru / Welsh Repositories Seminar Day

Neges ddwyieithog yw hon – Gweler isod ar gyfer y fersiwn Saesneg
This is a bilingual message – Please see below for English version

Annwyl gydweithwyr -
Bydd Prifysgol Abertawe yn lletya digwyddiad i drafod dyfodol ystorfeydd Cymru, mynediad agored, rheolaeth data, y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ac ORCID.   Mae’r digwyddiad yn agored i bawb o staff mewn sefydliadau Addysg Uwch.  Bydd gennym siaradwr o Lyfrgell Genedlaethol Cymru i’n helpu i lywio’r drafodaeth.

Os dymunwch fod yn bresennol/cyfrannu/rhannu/awgrymu pwnc ar gyfer trafodaeth yn y digwyddiad hwn, anfonwch e-bost i Rebecca r.kelleher@swansea.ac.uk  erbyn 15 Gorffennaf.

Manylion:

Digwyddiad – Diwrnod Seminar Ystorfeydd Cymru

Dyddiad – Dydd Llun, 21 Gorffennaf 2014

Amser – 9:30 cyrraedd a choffi er mwyn dechrau am 10:00– gorffen am 16:00

Cost – RHAD AC AM DDIM, darperir cinio a the/coffi

Man cyfarfod – Prifysgol Abertawe, Ystafell Seminar SURF yn Nhŷ Fulton

I archebu eich lle, anfonwch e-bost i Rebecca r.kelleher@swansea.ac.uk i ddechrau a dim hwyrach na’r 15 Gorffennaf.  Sylwer, os gwelwch yn dda, fod cyfyngiad ar y nifer o leoedd.

Anfonir agenda manwl am y diwrnod i chi wythnos cyn y digwyddiad.

Dear colleagues-

Swansea University will be hosting an event to discuss the future of Welsh repositories, open access, data management, the Research Excellence Framework and ORCID.   This event is open to all staff in HE institutions.  We will have a speaker from the National Library of Wales to help direct the discussion.

If you would like to present/contribute/share/suggest a topic for discussion at this event, please email Rebecca r.kelleher@swansea.ac.uk  by the 15th July.

Details:

Event – Welsh Repositories Seminar Day

Date – Monday, 21st July 2014

Time – 9:30 arrival and coffee for a 10:00 start – 16:00 finish

Cost – FREE, lunch and tea/coffee is provided

Venue – Swansea University, SURF Seminar Room in Fulton House

To book you place please email Rebecca r.kelleher@swansea.ac.uk in the first instance and no later than the 15th July.  Please note that places are limited.

A detailed agenda for the day will be forwarded to you the week before the event.

Dymuniadau gorau/Best wishes-

Rebecca Kelleher (BSc, PGCE)
Deputy Subject Librarian | Dirprwy Lyfrgellydd Pwnc
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Information Services and Systems | Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau
Swansea University | Prifysgol Abertawe
Singleton Park | Parc Singleton
Swansea | Abertawe
Wales | Cymru
SA2 8PP
Phone | Ffôn 01792 602556
Email | Ebost r.kelleher@swansea.ac.uk

WHELF/HEWIT Gregynog Colloquium 2014

This was my first return visit to the Colloquium for approximately 5 years. It was a great opportunity for me to meet with colleagues “old” and new and establish new connections with librarians since I’ve become the WHELF Development Officer.

I attended the sessions on Tuesday and Wednesday. Tuesday afternoon began with a session on the theme of: Digital Literacies and a presentation on “Upcycling: the challenges of bringing old resources to a new audience” by Sue Burnett from the University of South Wales. Sue detailed their experiences of upcycling an online MA module in Research Methods via iTunesU. The next stage in this process is to release the whole module as a Multitouch iBook. In preparation of this the module content was completely reviewed and videos and new content was added. All 3rd party materials had to be recleared by copyright and the references all updated and this will be published in Autumn 2014. Sue said that they are also exploring open badge accreditation as a means of adding assessment to the online module.

This presentation was followed by Joe Nicholls from Cardiff University also discussing the digital literacy theme with, “ Developing staff and student digital literacies: a progress report on putting theory into practice”. Joe’s previous role was as Project Director on the Jisc Digidol project and is now Principal Consultant: Digital Enablement. As his job title suggests Joe sees his role as an enabler in developing learning literacies. This enablement focuses on the what the learner wants to achieve and not just what the service provides. Success in the embedding digitial literacies relies upon them being placed in a meaningful context , blended learning and building partnerships, i.e. a “with” not “for” attitude. Joe also referred to Beetham and Sharpe’s (2010) pyramid model of digital literacy as a way to structure engagement with learners.

Beetham and Sharpepyramid model of digital literacy development model (2010)

 

Wednesday morning’s session opened with a theme of collaboration. John Dalling, UWTSD and Mark Hughes of Swansea University gave a presentation on the “WHELF Shared LMS Project: an overview”. The project is building on the collaboration, sharing and openness that has long been a part of institutions working together in Wales, e.g. the consortial purchase of Voyager in 1999 and the work of the WHELF sub-group WHEEL in negotiating shared procurement of electronic resources.

The Library Management Systems currently being used in Welsh institutions are reaching the end of their useful life; these systems are rooted in print resources and not managing our electronic resources as well as we would like. The project is ground-breaking and has attracted interest worldwide. The project has 11 partners including the National Library of Wales and NHS Libraries and will incorporate 88 libraries/sites. All of these partners have varying needs and differences in their requirements, so there are some difficulties to overcome. To address these issues there is an appointed Project Manager, Gareth Owen working with a Project Working Group and this group reports to the WHELF Steering Group. The Working Group found using Google Docs very useful for the project in terms of collaboration. The group have also regularly met face to face at Gregynog. An ongoing governance structure has been proposed to deal with the upgrades and updates to the shared LMS beyond the life of the project. The timescales are tight as a contract is due to be awarded at the end of Summer 2014 with some institutions going live mid 2015 and all participants live by the end of 2016. However , the project is making great progress and continues to run on schedule with great enthusiasm for the success of the project providing momentum.

Steve Williams next got us thinking laterally with session 2: Wicked Problems  “The well-known solution: neat, plausible and wrong”. Steve encouraged us to take time out from our day to day work life (even though it is hard to do this) to try to understand and develop awareness of other areas; “my job today is to think about what we need to do tomorrow”. It can be useful to write the problem down to decide upon our goal formulations. Many times it is not the problem that is “wicked” but the complexities surrounding it, e.g. a lack of funding.

I liked Steve’s analogy that in order to solve problems we have to get into the swamp, we can’t stay on the high ground we have to get it and deal with it. He also mentioned that the most interesting problems, and the ones that will lead to transformations can usually be found in the “swamp”.

We returned to the digital literacy theme following coffee with a presentation from Marianne Shepherd and Lis Parcell, Jisc “Strategic approaches to digital literacies” outlining the Jisc Developing Digital Literacies programme (2011-2013) involving 10 universities and two FE colleges. Marianne stressed the importance of digital literacy being embedded in the curriculum in order to make it meaningful to students. Attendees divided into small group to discuss how our services currently support the development to student’s digital literacies. Some of the key points that emerged were:
-          Making students aware that digital literacy skills are transferable and enhance their employability
-          To help students develop e-safety in order to avoid problems
-          To make sure students are aware of their online profile

The rest of the sessions in this part of the morning shared the useful practical experiences of colleagues at Cardiff Metropolitan University and the University of South Wales. Louise Wallace, (UofSW) talked about the setting up and manning a virtual chat service and then managing and developing that through a period of great change as the University merged. Jamie Finch (Cardiff Metropolitan) discussed his experiences of “Developing digital literacies in Endnote: train the trainer pilot” to teach Endnote to students in a way that they would remember as part of Cardiff Metropolitan’s strategic aim to improve research output quality. Finally, Jenny Godfrey (Cardiff Metropolitan) entertained us with many interesting images in demonstrating how to teach visual literacy to first year undergraduates.

As we approached Wednesday afternoon the Colloquium began to welcome our colleagues from the IT sector and I stayed for two more presentations on that day before having to leave. The theme changed to Business Analytics and Planning with Nia Ellis describing her experiences of working on the Digitisation Benchmarking Project at Aberystywth University. 13 institutions from the UK participated in evaluating their existing methods for digitising materials for a VLE and sharing methods of best practice. The project report can be accessed here. Finally I listened to Marianne Shepherd “Data analytics and BI to add value: a view from Jisc”. Business intelligence is a broad umbrella term which includes the infrastructure and tools to access to and analysis of data. Marianne highlighted the JiscLAMP project (Library Analytics and Metrics Project) which aims to enable libraries to support students, improve satisfaction and increase retention through analysing the data they have collected.

There is also an interesting blog post about Gregynog from Susan Ferguson, Aberystwyth University on the Cadarn Learning Portal.

by Rachael Whitfield, WHELF Development Officer

The Cardiff Rare Books Project: historical highlights and favourite finds

Originally posted on Special Collections and Archives (SCOLAR) Casgliadau Arbennig ac Archifau:

IMG_9828The Cardiff Rare Books Collection, acquired by Cardiff University in 2010, includes 14,000 rare and early printed books and pamphlets dating from the 15th to the 20th century. Before arriving here, the collection had been in storage for decades and had never been comprehensively catalogued. The Esmee Fairbairn Foundation kindly agreed to fund a specialist rare books cataloguer to work on the collection over a three year period and I happily took up the role in June 2011. The Cardiff Rare Books Project began with the aim of cataloguing as much of the collection as possible, uncovering hidden treasures and making them accessible to scholars and the general public alike.

Cardiff’s incunabula (books printed before 1501)

During the course of the project, almost five and a half thousand records have been added to the library catalogue and numerous exciting discoveries have ???????????????????????????????been made. The library’s cataloguing team and I have…

View original 585 more words